ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସତିଗୁଡା ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ପାର୍କ

ସତିଗୁଡା ନଦୀବନ୍ଧ ବୋଟିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ
ସତିଗୁଡା ନଦୀବନ୍ଧ ବୋଟିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ
ସତିଗୁଡା ଇକୋ ପାର୍କ ର ଫୋଟୋ
ସତିଗୁଡା ଇକୋ ପାର୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ଉପୋଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ
ସତିଗୁଡା ଡ୍ୟାମ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୋଟିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ଉପୋଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ
ସତିଗୁଡା ଇକୋ ପାର୍କ ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ
ସତିଗୁଡା ଇକୋ ପାର୍କ ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ
ସତିଗୁଡା ଇକୋ ପାର୍କ ର ଭିତରର ଛାୟା ଚିତ୍ର
ବୋଟିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ କୁ ସତିଗୁଡା ଇକୋ ପାର୍କ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା